ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

N.V. ELNEO-TECHNOFLUID - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ▪ De Algemene Verkoopsvoorwaarden van de N.V. TECHNOFLUID, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4340 Awans, rue de l’Estampage 7  (BTW-nr BE 0438.681.213 - hierna genoemd ELNEO), worden geacht door de klant op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze aanvaard te zijn als enig geldende in al zijn transacties met ELNEO.  ▪ De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant binden ELNEO niet, behoudens wanneer zij schriftelijk en uitdrukkelijk door ELNEO werden aanvaard. ▪ Het feit dat ELNEO zich op een gegeven ogenblik niet beroept op enige clausule in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan geenszins beschouwd worden als rechtsverwerking of afstand van recht van ELNEO en sluit een later beroep op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of één van haar bepalingen niet uit. ▪  Indien één of meerdere van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.   

2. OFFERTES  ▪ Alle catalogi, brochures, inlichtingen, schema’s en technische fiches van allerlei aard verstrekt aan de klant worden louter ten titel van inlichting gegeven en binden ELNEO geenszins. ▪ Alle aanbiedingen van ELNEO, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.  Zij zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van uitgifte, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. ▪ ELNEO is geenszins aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave door de klant. ▪ Bestellingen door de klant zijn slechts geldig en bindend na een schriftelijke orderbevestiging gegeven door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) van ELNEO. ▪ Elke verandering die door de klant wordt voorgesteld of aangebracht aan de oorspronkelijke overeenkomst, kan door ELNEO worden aanvaard, mits mogelijkheid tot wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde voorwaarden (onder andere prijs, betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, …). Een afwijzing door ELNEO van de voorgestelde wijziging doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst. Elke wijziging van een bestelling of van de initiële offerte ontslaat ELNEO van de oorspronkelijk beloofde levertermijn. ▪ Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door ELNEO. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van ELNEO om zijn werkelijke schade te bewijzen. De vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. ▪ ELNEO behoudt zich het recht voor om, zonder enige aanspraak te geven op recht op schadevergoeding, bestellingen of annulaties te weigeren. De weigering zal op geen enkele wijze dienen gemotiveerd te worden.   

3. PRIJZEN  ▪ Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant. Behoudens andersluidend beding, gelden alle prijzen “af magazijn”, exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten. Alle werken in verband met de plaatsing, aansluiting en inwerkingstelling, alsook alle werken en materialen in verband met de bescherming en de verpakking, zijn niet in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld. ▪ Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan –ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is ELNEO, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar zolang nog niet is geleverd, te allen tijde gerechtigd, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.    

4. BETALING  ▪ De klant dient facturen van ELNEO onmiddellijk bij ontvangst te controleren.  Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van ELNEO aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht te zijn ontvangen door de klant de derde werkdag na factuurdatum. ▪ Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ELNEO en dit binnen 30 dagen na het einde van de maand van levering van de goederen, zonder disconto noch commissie. Alle betalingen dienen in EUR (€) te gebeuren. Gebeurlijke bankkosten met betrekking tot betalingen vanuit het buitenland zijn ten laste van de klant. ▪ Wissels en cheques worden enkel na een afzonderlijk en uitdrukkelijk akkoord ter betaling aanvaard. Het aanvaarden van een wissel na het verzenden van de factu(u)r(en), veroorzaakt geen schuldvernieuwing en het bedrag van de schuldvordering blijft altijd verschuldigd op basis en als gevolg van de factu(u)r(en). Kosten desbetreffend vallen altijd ten laste van de klant. ▪ Bij gebreke aan betaling van een factuur uiterlijk op haar vervaldag, is de klant zonder verdere aanmaning en van rechtswege een conventionele nalatigheidsintrest ten belope van 1,5 % per maand verschuldigd. ▪ In geval van niet-uitvoering door de klant van een van zijn verbintenissen, en onder meer bij gebreke aan betaling van een factuur uiterlijk op haar vervaldag, bij gebreke aan afname of inbezitname binnen de overeengekomen termijnen, is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 75, en dit vanaf de dag van niet-uitvoering van de verbintenis. De verwijlinteresten zijn niet begrepen in deze vergoeding. ELNEO behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de niet-naleving van de verbintenissen door de klant een grotere schade veroorzaakt heeft en daarvoor een vordering in te stellen. ▪ Indien, na daartoe schriftelijk aangemaand te zijn door ELNEO, de klant in gebreke blijft de geleverde goederen en/of diensten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan ELNEO van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de tussenkomst van de rechtbank is vereist, haar verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. ▪ Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, worden alle andere facturen, zelfs niet vervallen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. ▪ ELNEO behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant ((dreigende) insolvabiliteit, ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen), naar haar keuze, aan de klant een voorschot, bankgarantie, waarborg of voorafbetaling van facturen vragen, zelfs na bevestiging van een bestelling of gedurende haar uitvoering. Indien de vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen van ELNEO wordt verschaft, is ELNEO gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd de overige rechten van ELNEO waaronder het recht op volledige schadevergoeding en zonder dat ELNEO zelf tot enige schadeloosstelling gehouden is. De klant blijft tevens tot betaling gehouden van de reeds uitgevoerde leveringen of werken. ▪  In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Tenzij uitdrukkelijk door ELNEO toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegestaan.   

5. LEVERING   ▪ De overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd louter indicatief en zijn niet bindend voor ELNEO. De klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen. ▪  Meerwerken verlengen de uitvoeringstermijn. ▪ De levering wordt geacht te geschieden in onze ateliers, waar de goederen ter beschikking worden gesteld van de klant.  De verzending of het transport van de goederen gebeurt steeds op verantwoordelijkheid en risico van de klant, zelfs in geval van franco levering (C.I.F., F.O.B., …) naar welke plaats dan ook in binnen- of buitenland en ongeacht het vervoersmiddel, met inbegrip van onze eigen transportmiddelen. ▪ De klant verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde goederen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na deze ter beschikking stelling in ontvangst te nemen. Wanneer de ter beschikking gestelde goederen niet binnen deze termijn worden opgehaald door/namens en/of voor rekening van de klant, heeft ELNEO het recht om opslagkosten aan te rekenen. ▪  De klant zal bij ontvangst de goederen en/of diensten onmiddellijk op hun conformiteit en zichtbare gebreken controleren.  Bij gebreke aan enig schriftelijk protest – aan ELNEO bij aangetekende brief toegestuurd – binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen en/of diensten, wordt de klant geacht ze definitief te hebben aanvaard. ▪ Goederen kunnen alleen met de schriftelijke toestemming van ELNEO worden teruggezonden, in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking.  De toestemming van ELNEO om goederen terug te zenden kan geenszins als erkenning van de gegrondheid van de klacht beschouwd worden, noch als enige andere nadelige erkentenis in rechte of in feite. ▪ Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook verstaan wordt de levering van delen van een samengestelde opdracht, kan gefactureerd worden.   

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD  ▪  De goederen, toebehoren en werken blijven de uitsluitende eigendom van ELNEO zolang de klant niet al zijn verplichtingen is nagekomen, en in het bijzonder zolang de klant niet de volledige verkoopprijs, toebehoren, alsook de eventuele verwijlintresten en schadevergoeding betaald heeft. ▪ Het is de klant verboden de goederen hetzij te verkopen, hetzij aan een derde in pand te geven, hetzij ze op enigerlei wijze te bezwaren of over te dragen, vooraleer de klant al zijn verplichtingen nagekomen is.  Noch heeft de klant het recht gedurende deze periode om de goederen onroerend te maken door incorporatie.  In geval van overtreding van dit verbod door de klant, zal de prijs met betrekking tot de goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie in elk geval onmiddellijk eisbaar worden door ELNEO. ▪ De klant is verplicht de geleverde goederen tegen brand, wateroverlast en diefstal te verzekeren zolang hij niet al zijn verplichtingen nagekomen is. De aanspraken tegenover de verzekering worden gedurende deze periode aan ELNEO afgestaan. De klant zorgt ervoor dat deze afstand van afspraken aan ELNEO tegenstelbaar is aan de verzekeringsmaatschappij.   

7. OVERMACHT ▪ Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ELNEO onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij het aangaan van de overeenkomst al voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Als overmacht wordt onder meer beschouwd : werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, oorlog, invoerbeperkingen, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, brand, vorst, stormschade, overstromingen, en andere, bij ELNEO, haar leveranciers of haar uitvoeringsagenten. ▪ Bij overmacht worden de verplichtingen van ELNEO opgeschort en dient zij haar verbintenissen enkel uit te voeren zodra dit redelijkerwijze terug mogelijk wordt. ▪ Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel ELNEO als de klant gerechtigd om, zonder enige schadevergoeding te betalen, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden middels een gemotiveerde aangetekende brief, onverminderd het recht op betaling van de door ELNEO geleverde goederen, diensten en/of werken.   

8. GARANTIE  ▪ Met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen, garandeert ELNEO dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, constructie- en fabricagefouten en dat de aan ELNEO opgedragen of overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zullen worden uitgevoerd. De garantie met betrekking tot goederen geleverd door ELNEO eindigt twaalf maanden na levering en de garantie voor wat betreft de door ELNEO verrichte werkzaamheden eindigt drie maanden na uitvoering. ▪ De garantie is strikt beperkt tot de hierboven aangeduide grenzen. Deze garantie vervalt indien de geleverde goederen of gedeelten daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig zijn gebruikt en/of zijn verwaarloosd en/of niet volgens de voorschriften zijn onderhouden en/of zijn beschadigd en/of indien de klant werkzaamheden aan het geleverde heeft verricht of doen verrichten door derden zonder dat ELNEO hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend. ▪ De vermelde garantie geldt slecht voor de klant mits deze aan al zijn verplichtingen jegens ELNEO heeft voldaan. Zij geldt niet voor verdere kopers of andere derden. ▪ In geval de klant zich wenst te beroepen op de garantie dient hij onmiddellijk na de ontdekking van een gebrek, ELNEO hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.  ELNEO is, uit hoofde van deze garantie, slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de klant bewijst dat zij binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van door ELNEO gebruikt gebrekkig materiaal, of van fabricagefouten, of van de ondeugdelijke uitvoering van de haar opgedragen of overeengekomen werkzaamheden. ▪ De enige verplichting van ELNEO uit hoofde van deze garantie is, naar haar keuze, het ondeugdelijke te herstellen, te vervangen of een reductie op de prijs te verlenen.  Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar.  Herstel gebeurt bij de klant ter plaatse of in de ateliers van ELNEO, in welk geval de klant op zijn kosten de goederen aan ELNEO toezendt.   Indien komt vast te staan dat de geleverde goederen materiaal-, constructie of fabricagefouten bevatten, komen de transportkosten naar en van de ateliers voor rekening van ELNEO.   De herstelling of de omruiling van de goederen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding vanwege ELNEO. De stukken die naar aanleiding van een herstelling of omruiling vervangen worden, worden door ELNEO in eigendom verworven. ▪ Na het verstrijken van de garantietermijnen, houdt de verantwoordelijkheid van ELNEO geheel op, op welke wijze dan ook.   

9. PREVENTIEF ONDERHOUD, INSTALLATIE EN REPARATIE ▪ Indien uitdrukkelijk met de klant overeengekomen, is ELNEO gehouden om ten behoeve van de klant preventief onderhouds-, installatie- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten. ▪ “Preventief onderhoud” omvat de controle van de staat waarin de goederen zich bevinden, een periodieke controle van de werking, het schoonmaken en afstellen van de goederen, het zo nodig vervangen van onderdelen. ▪ Onder “installatie” wordt verstaan de montage, aansluiting en opstart van goederen en toebehoren. ▪ “Reparatiewerkzaamheden” bestaan uit het opsporen van gebreken in de goederen, het verhelpen van genoemde gebreken, het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen, het toepassen van een eindcontrole. ▪ In geval een onderhoudscontract wordt afgesloten tussen ELNEO en de klant, gelden de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen en de eraan verbonden Algemene Voorwaarden Onderhoudscontract bij voorrang op huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden. ▪ Niettegenstaande de toepasselijkheid van de andere artikelen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, worden het preventief onderhoud-, de installatie- en de reparatiewerkzaamheden specifiek geregeld door artikel 9 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de andere artikelen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en artikel 9, hebben deze laatste voor wat betreft onderhouds-, installatie-  en reparatiewerkzaamheden voorrang. ▪ Onderaanneming ELNEO kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers. ▪ Verplichtingen van de klant De klant is verplicht ELNEO op eerste verzoek alle voor het onderhoud- en/of de reparatiewerkzaamheden van belang zijnde informatie, waaronder technische documentatie, kosteloos ter beschikking te stellen. Behoudens wanneer de werkzaamheden in de werkplaats van ELNEO worden uitgevoerd, stelt de klant ELNEO in de gelegenheid de onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden in een ruimte te verrichten die geheel voldoet aan de wettelijke en reglementaire normen die daaraan worden gesteld. Daarbij garandeert de klant dat het onderhoud, de installatie en de reparaties door ELNEO zonder gevaar voor haar werknemers kunnen worden uitgevoerd. ▪ Tijdstip werkzaamheden ELNEO is gehouden de met de klant overeengekomen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten op de overeengekomen tijdstippen. Indien ELNEO deze overeengekomen werkzaamheden, om een andere reden dan overmacht, niet op de afgesproken tijdstippen kan verrichten kan dit voor de klant nooit een grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of voor schadevergoeding, tenzij de klant, nadat de overeengekomen tijdstippen zijn verstreken, ELNEO een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en ELNEO binnen die termijn de overeengekomen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden niet heeft uitgevoerd. ▪ Garantie preventief onderhoud en reparatie ELNEO is tot geen andere verplichtingen gehouden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dan welke voortvloeien uit haar garantieverplichtingen. Voor reparatiewerkzaamheden en preventief onderhoud geldt, zowel wat betreft arbeid als vervangen onderdelen, een garantieperiode van 3 maanden.   ELNEO is hierbij verplicht eventuele gebreken in de door haar verrichte onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden voor haar rekening en risico te herstellen.  Van deze garantie zijn uitgezonderd de normale gebruiksslijtage en schade die is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de zaken door de klant. Elke garantieverplichting van ELNEO vervalt indien de klant de goederen waaraan ELNEO onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden heeft verricht, zelf demonteert, repareert en/of aan een derde in reparatie of onderhoud heeft gegeven.

10. AANSPRAKELIJKHEID ▪ De aansprakelijkheid van ELNEO is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen zij krachtens bovenstaande garantiebepalingen op haar genomen heeft.  Verdergaande aanspraken uit welke hoofde of van welke strekking dan ook, waaronder begrepen die op vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder ook begrepen gederfde winst en omzet, zijn uitgesloten.  ▪ Indien, ingevolge een levering of door een werk, schade wordt veroorzaakt aan de klant, zal ELNEO slechts aansprakelijk kunnen gesteld worden in geval van vergoeding door de verzekeringsmaatschappij bij dewelke ELNEO een verzekering B.A. Uitbating en B.A. Na Levering heeft onderschreven, zonder nochtans de gewaarborgde bedragen door voormelde polissen te mogen overschrijden.  ▪ De klant is gehouden ELNEO schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten die voor ELNEO mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ELNEO worden ingesteld.  De klant vrijwaart ELNEO tegen aanspraken van derden terzake.  ▪ Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid en bovenstaande vrijwaringsverplichtingen zijn ook overeengekomen ten behoeve van werknemers en andere hulppersonen die ELNEO bij de uitvoering van de overeenkomst inzet.   

11. GEGEVENSVERZAMELING  ▪ De gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen en/of diensten worden door ELNEO op een centrale plaats opgeslagen.  Voor zover als nodig geeft de klant door aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hiertoe zijn onherroepelijke en uitdrukkelijke toestemming.   

12. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN ▪ Het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, is van toepassing op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en hun interpretatie. ▪ Alle overeenkomsten tussen ELNEO en de klant, alle contractuele en buitencontractuele geschillen ontstaan uit of in verband met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, worden exclusief en definitief beslecht door de bevoegde rechtbanken van Luik.